ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 419,920 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 143,500 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 3,230,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 3,230,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 5 (โรงอาหาร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 1,199,880 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 99,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเกตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 123,882 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ ห้องส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..