ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 

ปีการศึกษา  2557

 

ที่

ชั้น

จำนวน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

1

2

อนุบาล 1

อนุบาล 2

9

5

6

6

15

11

 

รวมระดับอนุบาล

14

12

26

 

3

4

5

6

7

8

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

5

9

8

11

10

9

5

10

8

6

8

6

10

19

16

17

18

15

 

รวมระดับประถม

52

43

95

 

9

10

11

12

13

14

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2

 

13

13

10

11

9

12

 

8

8

7

9

10

5

21

21

17

20

19

17

 

รวมระดับมัธยม

68

47

115

 

รวมนักเรียนทั้งหมด

134

102

236