ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 

ปีการศึกษา  2564

 

ที่

ชั้น

จำนวน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

1

2

อนุบาล 2

อนุบาล 3

12

7

19

7

31

14

 

รวมระดับอนุบาล

19

26

45

 

3

4

5

6

7

8

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

6

7

7

9

9

5

8

8

9

7

10

5

14

15

16

16

19

10

 

รวมระดับประถม

43

47

90

 

9

10

11

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที  2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

 

 

15

24

14

 

 

12

11

12

 

27

35

26

 

 

รวมระดับมัธยม

53

35

88

 

รวมนักเรียนทั้งหมด

115

108

223