ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 178
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 138
ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ทรูปลูกปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 267
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 257
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายคน Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 300
โลโก้ต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 370
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 1956
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 1866
แบบฟอร์มเตรียมการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 266
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 294
แบบบันทึกการนิเทศงาน Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 255
แบบฟอร์มรายงานการอบรม/สัมนา Word Document ขนาดไฟล์ 329 KB 320
แบบฟอร์มการขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 353
แบบฟอร์มใบลา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.19 KB 293
แบบฟอร์มการบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 317
แบบฟอร์มการขอแลกเปลี่ยนเวรยาม Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 1237