ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการค่ายสายใยสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563
วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางสาวสมทรัพย์ พันธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม พร้อมด้วย นางสาวสุธินี ศรีวิเศษ และ นางสาวกันติชา อ้นทอง ครูระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม จัดกิจกรรมโครงการค่ายสายใยสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาเด็ก ซึ่งให้เด็กเป็นศูนย์กลาง เน้นพัฒนาการ กระบวนการคิด สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มีการเล่น การทำงานเป็นกลุ่ม สร้างเสริมสติปัญญา และรู้จักแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2564,13:12   อ่าน 75 ครั้ง