ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

2. พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

3. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ร.บ.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

4. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

5. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

6. พระราชบัญญัติลูกเสือ
พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551

7. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

8. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน
พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

9. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานาะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานาะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547

10. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

11. พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

12. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560