ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมพร ทองสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพนิตา ภูมิสนธิ์

นางสาวยุพดี พิศแลงาม