ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
16 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครอง/มอบตัว
16 พ.ค. 57 ถึง 31 พ.ค. 57 ลงทะเบียนนักเรียนเข้าใหม่ทุกคน
ลงทะเบียนนักเรียนเข้าใหม่ทุกคน 
19 พ.ค. 57 ถึง 30 พ.ค. 57 ยื่นคำร้องดำเนินการสอบแก้ตัว
02 มิ.ย. 57 ถึง 06 มิ.ย. 57 นิเทศงานประจำเดือนมิถุนายน
02 มิ.ย. 57 สรุปผลการสอบแก้ตัว
10 มิ.ย. 57 ประชุมวิชาการ/สรุปผลการประเมินคุณลักษณะฯ ประจำเดือนมิถุนายน
01 ก.ค. 57 ถึง 04 ก.ค. 57 นิเทศงานประจำเดือนกรกฎาคม
10 ก.ค. 57 ประชุมวิชาการ/สรุปผลการประเมินคุณลักษณะฯ ประจำเดือนกรกฎาคม
14 ก.ค. 57 จัดส่งข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑/๕๗
16 ก.ค. 57 ถึง 18 ก.ค. 57 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑/๕๗
04 ส.ค. 57 ถึง 08 ส.ค. 57 นิเทศงานประจำเดือนสิงหาคม/ ครูประจำวิชา จัดส่ง ปพ.๕ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนกลางภาค
13 ส.ค. 57 ประชุมวิชาการ/สรุปผลการประเมินคุณลักษณะฯ ประจำเดือนสิงหาคม
01 ก.ย. 57 ถึง 05 ก.ย. 57 นิเทศงานประจำเดือนกันยายน
10 ก.ย. 57 ประชุมวิชาการ/สรุปผลการประเมินคุณลักษณะฯประจำเดือนกันยายน
19 ก.ย. 57 ส่งผลการประเมินคุณลักษณะฯ,อ่าน คิด วิเคราะห์ฯ
23 ก.ย. 57 ประชุมสรุปผลการประเมินคุณลักษณะฯ,การอ่าน คิด วิเคราะห์ฯ
29 ก.ย. 57 จัดส่งข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๕๗
01 ต.ค. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๕๗
07 ต.ค. 57 ครูประจำวิชาจัดส่ง ปพ. ๕ เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง
08 ต.ค. 57 ส่งใบประกาศผลตรวจสอบความถูกต้อง
10 ต.ค. 57 จัดส่ง ปพ.๖ ให้ฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง
11 ต.ค. 57 หัวหน้าระดับชั้น/หัวหน้าสายชั้นส่ง ปพ.๖ ฝ่ายวิชาการ เสนอ ปพ.๖ ให้ ผู้อำนวยการอนุมัติ
11 ต.ค. 57 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ ๑
31 ต.ค. 57 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒
01 พ.ย. 57 ถึง 14 พ.ย. 57 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
03 พ.ย. 57 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๕๗
03 พ.ย. 57 ถึง 07 พ.ย. 57 นิเทศงานประจำเดือนพฤศจิกายน
10 พ.ย. 57 ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤศจิกายน
17 พ.ย. 57 สรุปผลการสอบแก้ตัว
01 ธ.ค. 57 ถึง 04 ธ.ค. 57 นิเทศงานประจำเดือนธันวาคม
11 ธ.ค. 57 ประชุมวิชาการ/สรุปผลการประเมินคุณลักษณะฯ ประจำเดือนธันวาคม
05 ม.ค. 58 จัดส่งข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๒/๕๗
13 พ.ค. 58 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน/ประชุมครู
14 พ.ค. 58 ประชุมผู้ปกครอง/มอบตัว ม.๑
14 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
11 มิ.ย. 58 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
11 มิ.ย. 58 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
01 ก.ค. 58 กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
22 ก.ค. 58 ถึง 24 ก.ค. 58 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
14 ส.ค. 58 กิจกรรมกีฬาสี
05 ต.ค. 58 ถึง 07 ต.ค. 58 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
10 ต.ค. 58 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ ๑
31 ต.ค. 58 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒
02 พ.ย. 58 เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
23 ธ.ค. 58 กิจกรรมเดินทางไกลไม่แรมคืนลูกเสือสำรอง
24 ธ.ค. 58 ถึง 26 ธ.ค. 58 อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่
30 ธ.ค. 58 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
06 ม.ค. 59 ถึง 08 ม.ค. 59 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
08 ก.พ. 59 ถึง 26 ก.พ. 59 แนะแนวรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙
14 ก.พ. 59 โครงการค่ายสายใยสัมพันธ์
24 ก.พ. 59 ถึง 27 ก.พ. 59 ประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา
09 มี.ค. 59 ถึง 11 มี.ค. 59 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
25 มี.ค. 59 - ปัจฉิมนิเทศ/ซ้อมใหญ่พิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียนจบ ม.๓ - พิธีมอบประกาศนียบัตร/รายงานผลการจัด การศึกษา/ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๕๘
28 มี.ค. 59 สรุปโครงการ/ จัดทำ S.A.R
29 มี.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 59 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี/แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙
01 เม.ย. 59 ถึง 10 เม.ย. 59 รวมเล่มการพิมพ์SAR/แผนปฏิบัติการประจำปี/จัดทำปฏิทินปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙
04 ก.ค. 59 ถึง 06 ก.ค. 59 นิเทศงานประจำเดือนกรกฎาคม
นิเทศงานประจำเดือนกรกฎาคม
08 ก.ค. 59 ประชุมวิชาการ/สรุปผลการประเมินคุณลักษณะฯประจำเดือนกรกฎาคม

ประชุมวิชาการ/สรุปผลการประเมินคุณลักษณะฯประจำเดือนกรกฎาคม

11 ก.ค. 59 จัดส่งข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑/๕๙
13 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑/๕๙
01 ส.ค. 59 ถึง 03 ส.ค. 59 นิเทศงานประจำเดือนสิงหาคม/ ครูประจำวิชาจัดส่ง ปพ.๕ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนกลางภาค