ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ส.ค. 62 กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562
01 ส.ค. 59 ถึง 03 ส.ค. 59 นิเทศงานประจำเดือนสิงหาคม/ ครูประจำวิชาจัดส่ง ปพ.๕ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนกลางภาค
13 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑/๕๙
11 ก.ค. 59 จัดส่งข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑/๕๙
08 ก.ค. 59 ประชุมวิชาการ/สรุปผลการประเมินคุณลักษณะฯประจำเดือนกรกฎาคม

ประชุมวิชาการ/สรุปผลการประเมินคุณลักษณะฯประจำเดือนกรกฎาคม

04 ก.ค. 59 ถึง 06 ก.ค. 59 นิเทศงานประจำเดือนกรกฎาคม
นิเทศงานประจำเดือนกรกฎาคม
01 เม.ย. 59 ถึง 10 เม.ย. 59 รวมเล่มการพิมพ์SAR/แผนปฏิบัติการประจำปี/จัดทำปฏิทินปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙
29 มี.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 59 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี/แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙
28 มี.ค. 59 สรุปโครงการ/ จัดทำ S.A.R
25 มี.ค. 59 - ปัจฉิมนิเทศ/ซ้อมใหญ่พิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียนจบ ม.๓ - พิธีมอบประกาศนียบัตร/รายงานผลการจัด การศึกษา/ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๕๘
09 มี.ค. 59 ถึง 11 มี.ค. 59 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
24 ก.พ. 59 ถึง 27 ก.พ. 59 ประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา
14 ก.พ. 59 โครงการค่ายสายใยสัมพันธ์
08 ก.พ. 59 ถึง 26 ก.พ. 59 แนะแนวรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙
06 ม.ค. 59 ถึง 08 ม.ค. 59 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
30 ธ.ค. 58 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
24 ธ.ค. 58 ถึง 26 ธ.ค. 58 อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่
23 ธ.ค. 58 กิจกรรมเดินทางไกลไม่แรมคืนลูกเสือสำรอง
02 พ.ย. 58 เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
31 ต.ค. 58 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒
10 ต.ค. 58 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ ๑
05 ต.ค. 58 ถึง 07 ต.ค. 58 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
14 ส.ค. 58 กิจกรรมกีฬาสี
22 ก.ค. 58 ถึง 24 ก.ค. 58 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
01 ก.ค. 58 กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
11 มิ.ย. 58 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
11 มิ.ย. 58 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
14 พ.ค. 58 ประชุมผู้ปกครอง/มอบตัว ม.๑
14 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
13 พ.ค. 58 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน/ประชุมครู
05 ม.ค. 58 จัดส่งข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๒/๕๗
11 ธ.ค. 57 ประชุมวิชาการ/สรุปผลการประเมินคุณลักษณะฯ ประจำเดือนธันวาคม
01 ธ.ค. 57 ถึง 04 ธ.ค. 57 นิเทศงานประจำเดือนธันวาคม
17 พ.ย. 57 สรุปผลการสอบแก้ตัว
10 พ.ย. 57 ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤศจิกายน
03 พ.ย. 57 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๕๗
03 พ.ย. 57 ถึง 07 พ.ย. 57 นิเทศงานประจำเดือนพฤศจิกายน
01 พ.ย. 57 ถึง 14 พ.ย. 57 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
31 ต.ค. 57 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒
11 ต.ค. 57 หัวหน้าระดับชั้น/หัวหน้าสายชั้นส่ง ปพ.๖ ฝ่ายวิชาการ เสนอ ปพ.๖ ให้ ผู้อำนวยการอนุมัติ
11 ต.ค. 57 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ ๑
10 ต.ค. 57 จัดส่ง ปพ.๖ ให้ฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง
08 ต.ค. 57 ส่งใบประกาศผลตรวจสอบความถูกต้อง
07 ต.ค. 57 ครูประจำวิชาจัดส่ง ปพ. ๕ เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง
01 ต.ค. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๕๗
29 ก.ย. 57 จัดส่งข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๕๗
23 ก.ย. 57 ประชุมสรุปผลการประเมินคุณลักษณะฯ,การอ่าน คิด วิเคราะห์ฯ
19 ก.ย. 57 ส่งผลการประเมินคุณลักษณะฯ,อ่าน คิด วิเคราะห์ฯ
10 ก.ย. 57 ประชุมวิชาการ/สรุปผลการประเมินคุณลักษณะฯประจำเดือนกันยายน
01 ก.ย. 57 ถึง 05 ก.ย. 57 นิเทศงานประจำเดือนกันยายน
13 ส.ค. 57 ประชุมวิชาการ/สรุปผลการประเมินคุณลักษณะฯ ประจำเดือนสิงหาคม
04 ส.ค. 57 ถึง 08 ส.ค. 57 นิเทศงานประจำเดือนสิงหาคม/ ครูประจำวิชา จัดส่ง ปพ.๕ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนกลางภาค
16 ก.ค. 57 ถึง 18 ก.ค. 57 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑/๕๗
14 ก.ค. 57 จัดส่งข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑/๕๗
10 ก.ค. 57 ประชุมวิชาการ/สรุปผลการประเมินคุณลักษณะฯ ประจำเดือนกรกฎาคม
01 ก.ค. 57 ถึง 04 ก.ค. 57 นิเทศงานประจำเดือนกรกฎาคม
10 มิ.ย. 57 ประชุมวิชาการ/สรุปผลการประเมินคุณลักษณะฯ ประจำเดือนมิถุนายน
02 มิ.ย. 57 ถึง 06 มิ.ย. 57 นิเทศงานประจำเดือนมิถุนายน
02 มิ.ย. 57 สรุปผลการสอบแก้ตัว
19 พ.ค. 57 ถึง 30 พ.ค. 57 ยื่นคำร้องดำเนินการสอบแก้ตัว
16 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
16 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครอง/มอบตัว
16 พ.ค. 57 ถึง 31 พ.ค. 57 ลงทะเบียนนักเรียนเข้าใหม่ทุกคน
ลงทะเบียนนักเรียนเข้าใหม่ทุกคน