ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอารีย์ ภู่ไพบูลย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทองตรา ระเบียบโอษฐ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0