ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอารีย์ ภู่ไพบูลย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทองตรา ระเบียบโอษฐ์
ครู คศ.1

นางสาวปัทมาสน์ เพชรสม
ครู คศ.1