ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวบุญนำ อินทนนท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางไมตรี เจียมรจนานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0