ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางดวงพร สุขสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางบุญเลิศ ยิ้มน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวศิวาพร ใผครบุรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1