ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางดวงพร สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววราภรณ์ มิ่งโมฬี
ครู คศ.1

นางสาวศิวาพร ใผครบุรี
ครู คศ.1