คณะผู้บริหาร

นางสาวสมทรัพย์ พันธุวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
เบอร์โทร : 080-3900155
อีเมล์ : somsap15@hotmail.com

นางสมจิตร ศุภนิรันดร์
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0813671782
อีเมล์ : somjit_2503@hotmail.com

นางสุมณฑา โกศลเมธี
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0830088499

นางอารีย์ ภู่ไพบูลย์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0872717098
อีเมล์ : areephu@gmail.com

นางกนกพรรณ บุญธรรม
หัวหน้างานบริหารบุคคล
เบอร์โทร : 0869508684
อีเมล์ : ืnockphannaja@gmail.com