ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม เรืององอาจ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดธัญภูวริษฐ์ โชติปญฺโญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ คอนกำลัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 0884449013
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราภรณ์ ซื่อสัตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
เบอร์โทร : 0836454491
ชื่อ-นามสกุล : นางประภา อุทุมรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร : 0869478441
ชื่อ-นามสกุล : นายธนูฤทธิ์ โอ่งชิต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0971645637
ชื่อ-นามสกุล : พันตำรวจโทปรีดา คอนกำลัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0819077429
ชื่อ-นามสกุล : นายฐานะ ระฆังสมบูรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนครู
เบอร์โทร : 087-8843801
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมทรัพย์ พันธุวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม กรรมการและเลขานุการ