ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญสร้าง ภิโสรมย์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณเพ็ญ ทิพย์พิมล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอารีย์ ภู่ ไพบูลย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ คอนกำลัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 0884449013
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ สันทัดการ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราภรณ์ ซื่อสัตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
เบอร์โทร : 0836454491
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิพิธบุญญากร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางประภา อุทุมรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก เลาวิลาศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์พจน์ ทองอยู่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพิกุล พลกำจร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุมาภรณ์ ไทยถาวร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
เบอร์โทร : 0862693983
ชื่อ-นามสกุล : นายบรินทร รัตนกูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเทอด อินสุทน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 0899086929
ชื่อ-นามสกุล : นายกิจจา เก่งการไถ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม กรรมการและเลขานุการ