ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมทรัพย์ พันธุวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 6 ธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 080-3900155
อีเมล์ : somsap15@hotmail.com