ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายฐานะ ระฆังสมบูรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวยุพดี พิศแลงาม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0