ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจนจิรา สุขขัน
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3