ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสำรวย ทองแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวธาราทิพย์ ชูธวัช
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1