ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมจิตร ศุภนิรันดร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสำรวย ทองแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางกนกพรรณ บุญธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวพัทธยา เทศขำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางวิไล เทวกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0