ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมจิตร ศุภนิรันดร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสำรวย ทองแก้ว
ครู คศ.3

นางกนกพรรณ บุญธรรม
ครู คศ.3

นางสาวพัทธยา เทศขำ
ครู คศ.1

นางวิไล เทวกุล
ครู คศ.3