ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุจินต์ อินทมะโน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุมณฑา โกศลเมธี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0