ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวสมทรัพย์ พันธุวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม

นางสมจิตร ศุภนิรันดร์
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางสุมณฑา โกศลเมธี
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นางอารีย์ ภู่ไพบูลย์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางกนกพรรณ บุญธรรม
หัวหน้างานบริหารบุคคล