ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวสมทรัพย์ พันธุวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม

นางสมจิตร ศุภนิรันดร์
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสมพร ทองสกุล
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางอารีย์ ภู่ไพบูลย์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางกนกพรรณ บุญธรรม
หัวหน้างานบริหารบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0