ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 34750
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 34700
ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ทรูปลูกปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 34841
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 34821
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายคน Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 34868
โลโก้ต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 34943
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 36527
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 36450
แบบฟอร์มเตรียมการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 34842
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 34888
แบบบันทึกการนิเทศงาน Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 34837
แบบฟอร์มรายงานการอบรม/สัมนา Word Document ขนาดไฟล์ 329 KB 34884
แบบฟอร์มการขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 34921
แบบฟอร์มใบลา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.19 KB 34864
แบบฟอร์มการบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 34884
แบบฟอร์มการขอแลกเปลี่ยนเวรยาม Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 35909